PICAXE 14M2. Tarja de propòsit general GAR PICAXE 14M2_gar


PICAXE 28x2. AXE401. Projecte d'àmbit educatiu


PICAXE 28x2. AXE401. Projectes comercials


PICAXE 40x2. AXE401. Projectes d'àmbit educatiuPàgina oficial de descàrrega de software

SOFTWARE EDITOR PICAXE