Shield motors i infraroig (versió 1.0)


pàgina principal
28x2 versió 1.0
28x2 versió 2.0
28x2 versió 3.0

    28x2  versió 2.0   

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Control motors vehicle.


PROPIETATS:
Tarja compatible amb Picaxe 28X2 i arduino UNO. 

2 polsadors de senyal d'entrada.
1 detector de comandament de infrarojos TSOP4838.
2 sortides per 2 motors(pluggable) controlades per un IC bridge-H SN754410NE alimentable a Vcc o a Vin (jummper vermell).
2 connexions per optodetector CNY70 (pluggable) .
1 Connector per accedir al bus I2C Picaxe. Per arduino cal fer uns ponts.

DESCRIPCIÓ:
Els ports de connexió als detectors CNY70 tenen 4 terminals: VCC, GND, emissor de fototransistor i ànode del díode.
S'utilitza una sortida del microcontrolador per connectar el LED emissor infraroig mitjançant un resistor de 220 Ohms a l'ànode i GND al càtode. 
En lloc de deixar el LED permanentment connectat, només s'ha d'activar per programa quan es vol llegir els sensors. El col·lector del fototransistor 
està connectat a VCC i l'emissor està connectat a un entrada analògica o digital tivada a GND mitjançant un resistor de 9k1. 
Amb el control sobre el LED emissor i la lectura analògica del fototransistor s'aconsegueix fer lectures qualitatives i discriminar la 
lluminositat ambiental Un dels ports CNY70 es reconfigurable mitjaÇant ponts (jummpers) i es convertix en un bus de comunicació I2C (VCC, GND, SCL i SDA).
La tarja disposa de 2 sortides bipolars d'1A-5v. per controlar motors, Leds bicolor... ( circuit integrat SN754410NE ). 
La tarja disposa d'un circuit integrat TSOP4838 que codifica senyals i codis del comandaments a distància, la sortida del TSOP4838 està connectada a una entrada
amb facultat de crear interrupcions dins el programa.
La tarja disposa de 2 polsadors que com a entrades donen ordres al microcontrolador, una d'elles (BAIXAR) pot generar interrupcions en el programa.


Aquesta tarja es va començar a desenvolupar al març de 2015. La tarja dissenyada ha tingut 2 versions.

Versió 1.0  prototip inicial. Va ser creada per fer un seguidor de línia (març 2015).
Versió 2.0  Es va afegir 2 pins que permeten el control PWM dels motors de forma independent.
	   Tot el demés, té les mateixes funcions que la 1.0 però amb diferents ubicacions dels terminals (abril 2015).
	   El disseny té un error, el terminal + de condensador C3 s'ha de soldar per la TOP.


La versió del programari és diferent per la tarja 1.0 i 2.0. Només canvia el mapejat dels port-pins.