gar_14m2 versió 3.2


principal
gar_14m2 versió 2.0
gar_14m2 versió 3.1
gar_14m2 versió 3.2
psuatx_14m2v10 versió 1.0

    PICAXE 14M2  versió 3.2   

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Programa EAGLE EAGLE SCH (3.2) EAGLE BRD (3.2)
2.-Circuit imprés TOP i BOTTOM pcb_top (3.2) pcb_bottom (3.2) fabricació
3.-Test sortides motors
4.-Test botons
5.-Test sensors conjunt CNY70
6.-Test sensors leds CNY70
7.-Test comandament infraroig
8.-Test comandament infraroig per interrupcions
9.-Comunicació bus I2C. DS3232 RTC
10.-Comunicació bus I2C. PCA9555 GPIO extensió 16 bits
11.-Cinta transportadora A. ON/OFF.
12.-Cinta transportadora B. Comandament.
13.-Èmbol elèctric. Cicles envant/enrera.
14.-Porta de pàrking.
15.-Elevador.
16.-Barrera.


PROPIETATS:
Alimentació elèctrica de 4-5Vcc. 
Protecció amb díode en antiparal·lel.
1 connexió per optodetector CNY70.
1 connexió per optodetector CNY70 o bus I2C.
2 polsadors de senyal d'entrada.
1 detector de comandament de infrarojos TSOP4838.
2 sortides de 5v-1 amb pont de transistors SN754410NE.
1 connexió sèrie de programació.
1 microcontrolador PICAXE 14M2 amb bootloader programat.

DESCRIPCIÓ:
Els ports de connexió als detectors CNY70 tenen 4 terminals: VCC, GND, emissor de fototransistor i ànode del díode.
S'utilitza una sortida del microcontrolador per connectar el LED emissor infraroig mitjançant un resistor de 220 Ohms a l'ànode i GND al càtode. 
En lloc de deixar el LED permanentment connectat, només s'activa quan el programa té menester. El col·lector del fototransistor 
està connectat a VCC i l'emissor està connectat a un entrada analògica o digital tivada a GND mitjançant un resistor de 9k1. 
Amb el control sobre el LED emissor i la lectura analògica del fototransistor s'aconsegueix fer lectures qualitatives i discriminar la 
lluminositat ambiental Un dels ports CNY70 es reconfigurable mitjaçant ponts (jummpers) i es convertix en un bus de comunicació I2C (VCC, GND, SCL i SDA).
La tarja disposa de 2 sortides bipolars d'1A-5v. per controlar motors, Leds bicolor... ( circuit integrat SN754410NE ). 
La tarja disposa d'un circuit integrat TSOP4838 que codifica senyals i codis del comandaments a distància, la sortida del TSOP4838 està connectada a una entrada
amb facultat de crear interrupcions dins el programa.
La tarja disposa de 2 polsadors que com a entrades donen ordres al microcontrolador, una d'elles (BAIXAR) pot generar interrupcions en el programa.
La tarja disposa d'un connector jack que junt al cable de programació converteix senyal sèrie a USB possibilitant la càrrega o depuració del programa.
El circuit integrat PICAXE 14M2 té un programa únic i incopiable en execució continua(bootloader). Aquest bootloader interpreta el programa en BASIC 
que se li enviat des de l'editor i el converteix en llenguatge ensamblador. Aquest sistema permet bolcar molts programes en BASIC i depurar-los amb el
programa editor. El programa bolcat queda desat de forma permanent en la memòria FLASH del microcontrolador, entra en funcionament al connectar el 
microcontrolador i només es pot modificar o esborrar amb una reconnexió a l'editor de Picaxe.
El repertori d'instruccions en BASIC de molt ampli i n'incorpora altres que no són de BASIC com les que controlen el protocols de I2C, configuració 
de ports... tot plegat dona un elevat grau d'abstracció al personal programador que programa en un llenguatge de nivell mitjà.



Aquesta tarja es va començar a desenvolupar al desembre de 2012. La tarja dissenyada ha tingut varies versions.

Versió 1.0  prototip inicial. Va ser creada per pujar una porta de parking amb les entrades i sortides mínimes (desembre 2012).
Versió 2   s'optimitza els PADS per soldadura fàcil. Algunes entrades i sortides canvien d'ubicació (febrer 2013).
Versió 3.0  prototip ampliat. Es redissenya pensant en un tarja versàtil que serveixi par altres aplicacions. El sensor infraroig TSOP4838 es gira
       cap a l'exterior, la seva sortida es connecta a una entrada amb interrupció. El botó de baixar es connecta a una interrupció. Un connector
       de sortida proveeix +5v, GND, SCL i SDA per comunicacions amb dispositius I2C. Les resistències són d'1/8w. Els ports i les connexions 
       de sortida són per blocs de contactes endollables de 3,5mm (juliol 2014).
Versió 3.1  millores a nivell de circuit imprés, les resistències tornen a ser d'1/4w i alguns components es reallotjen (juliol 2014).
Versió 3.2  disposa d'un regulador BUCK PWM a la entrada que regula de 6-16v a 5v de sortida, les resistències són d'1/8w (agost 2014).

La versió del programari és la mateixa per la tarja 3.0, 3.1 i 3.2. Molts programes de la 1.0, 2.0 i 3.0 són semblant i només canvia el mapejat
dels port-pins. Tot lo referent a I2C i interrupcions de la versió 3 canvia substancialment en les altres versions.