Fadi 40x2


pàgina principal
Fadi_40x2 versió 1.0
Fadi_40x2 versió 2.0
Fadi_40x2 versió 3.1

        FADI 40X2        

Layout

Esquema

Esquema
1.-test.
2.-Control PWM motor amb caixa engranatges
3.-Control distribuït I2C MASTER. MERCATEC 2016
4.-Control distribuït I2C SLAVE. MERCATEC 2016 nodisp


PROPIETATS:
Tarja compatible amb Picaxe 40X2

2 polsadors de senyal d'entrada amb la possibilitat de fixar 2 commutadors de lliscament.
1 detector de comandament de infrarojos TSOP4838o IRM36xx.
2 sortides per 2 motors(pluggable) controlades per un IC bridge-H SN754410NE alimentable a Vcc o a Vin (jummper vermell).
1 jummper que permet alimentar el s bridges a 5v o a Vin.
7 connexions per optodetector CNY70 (pluggable).
Les sortides dels LEDs(o altres aplicaccions) disposen d'un transistor de sortida BC547 i una resistència en sèrie al positiu.
1 Connector per accedir al bus I2C Picaxe.
1 port D de picaxe 40x2 accessible amb tirapin i amb commutadors rotatius connectats que optativament configuren l'adreça de l'esclau.
1 base de connexions que permeten connectar shiels Arduino UNO o PICAXE 401.
1 entrada jack Vin que alimenta tota la tarja 6-12V.
1 regulador LDO LD50v que a partir de Vin regula el voltatge de 5v i subministrant fins a 1A de corrent.
1 interruptor de lliscament que talla el corrent de Vin i 5v al mateix temps.
1 receptor d'infrarojos TSOP4838 o IRM36xx.

DESCRIPCIÓ:
Els ports de connexió als detectors CNY70 tenen 4 terminals: VCC, GND, emissor de fototransistor i ànode del díode.
S'utilitza una sortida del microcontrolador per connectar el LED emissor infraroig mitjançant un resistor de 220 Ohms a l'ànode i GND al càtode. 
En lloc de deixar el LED permanentment connectat, només s'ha d'activar per programa quan es vol llegir els sensors. El col·lector del fototransistor 
està connectat a VCC i l'emissor està connectat a un entrada analògica o digital tivada a GND mitjançant un resistor de 3k6. 
Amb el control sobre el LED emissor i la lectura analògica del fototransistor s'aconsegueix fer lectures qualitatives i discriminar la 
lluminositat ambiental Un dels ports CNY70 es reconfigurable mitjaçant ponts (jummpers) i es convertix en un bus de comunicació I2C (VCC, GND, SCL i SDA).
La tarja disposa de 2 sortides bipolars d'1A-5v. per controlar motors, Leds bicolor... ( circuit integrat SN754410NE ). 
La tarja disposa d'un circuit integrat TSOP4838 que codifica senyals i codis del comandaments a distància, la sortida del TSOP4838 està connectada a una entrada
amb facultat de crear interrupcions dins el programa.
La tarja disposa de 2 polsadors que com a entrades donen ordres al microcontrolador, una d'elles (BAIXAR) pot generar interrupcions en el programa.

Aquesta tarja es va començar a desenvolupar al març de 2016. La tarja dissenyada ha tingut 2 versions.

Versió 1.0   prototip inicial. Va ser creada per controlar unes cintes. I2C esclau. (març 2016).
Versió 2.0   redissenyada. no fabricada.


La versió del circuit imprés de la versió 1.0 es defectuosa, però es subministra reparada.