// Aquest programa està adreçat als clients de FADISHOP que hagin adquirit
// la tarja FADICLOCK en alguna de les seves versions http://www.fadishop.eu
// Aquest programa serveix de referencia per fer modificacions. ARDUINO UNO REV2
// Per a que resulti entenidor no està optimitzat. Es treballa a nivell de byte i bit.
// Serveix per comprobar alarma_1 i temperatura per la pantalla de degug.
// Properament serà revisat i millorat. ARDUINO ALPHA VERSIÓ 0023.
// Siusplau no suprimeixi aquestes línies i afegeixi el seu nom o entitat sota.
// AUTOR ORIGINAL: LLEONARD GARCÍA I LLOP 30 abril 2012 http://www.fadishop.eu
// AUTORITZATS:   vosté
#include "Wire.h"
// Variables generals
int I2C_DS3232=0xD0 >> 1;   // Adreça perifèric I2C sense LSB(read/write).
byte DS3232_00, DS3232_01, DS3232_02, DS3232_03, DS3232_04, DS3232_05, DS3232_06;
byte DS3232_07, DS3232_08, DS3232_09, DS3232_0A;
byte DS3232_0B, DS3232_0C, DS3232_0D;
byte DS3232control=0b00011100, DS3232status=0b11001000 ,DS3232aging ,DS3232Msb ,DS3232Lsb;
int command = 0;    // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port   
int z=0;
bool restaurar_alarmes=0;
// CONFIGURACIÓ HORA EN CLAR  ///////////////////////////////////////////////////////
byte SegonsRtc=50;       // RTC: segons en decimal.
byte MinutsRtc=30;       // RTC: minuts en decimal.
byte HoraRtc=18;        // RTC: hora en decimal.
byte DiaMesRtc=1;       // RTC: Dia mensual en decimal.
byte MesRtc=5;         // RTC: Mes en decimal.
byte AnyRtc=12;        // RTC: Mes en decimal.
byte DiaSemRtc=1;       // RTC: Dia setmanal en decimal.
bool ModeAmpmRtc=false;    // RTC: false:24h, true:12h PM-AM.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURACIÓ DE L'ALARMA_1 EN CLAR  ////////////////////////////////////////////////
byte SegonsAlarma1=10;     // Alarma1: segons en decimal.
byte MinutsAlarma1=31;     // Alarma1: minuts en decimal.
byte HoraAlarma1=18;      // Alarma1: hora en decimal.
byte DiaMesAlarma1=8;     // Alarma1: Dia mensual en decimal.
byte MesAlarma1=5;       // Alarma1: Mes en decimal.
byte DiaSemAlarma1=1;      // Alarma1: Dia setmanal en decimal.
bool ModeDiaAlarma1=true;   // Alarma1: false:dia mensual, true:dia setmanal.
bool ModeAmpmAlarma1=false;   // Alarma1: false:24h, true:12h PM-AM.
int reactibleAlarma1=0;     // Alarma1: reactibilitat: (0 un cop en data/hora/minut/segon).
                // Alarma1: reactibilitat: (1 cada hora/minut/segon).
                // Alarma1: reactibilitat: (2 cada en minut/segon).
                // Alarma1: reactibilitat: (3 cada en segons).
////////////////////////////////// Alarma1: reactibilitat: (4 generador de señal de 1 segon).
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURACIÓ DE L'ALARMA_2 EN CLAR  //////////////////////////////////////////////////////
byte MinutsAlarma2=31;      // Alarma2: minuts en decimal.
byte HoraAlarma2=18;       // Alarma2: hora en decimal.
byte DiaMesAlarma2=8;      // Alarma2: Dia mensual en decimal.
byte MesAlarma2=05;       // Alarma2: Mes en decimal.
byte DiaSemAlarma2=01;      // Alarma2: Dia setmanal en decimal.
bool ModeDiaAlarma2=true;   // Alarma2: false:dia mensual, true:dia setmanal.
bool ModeAmpmAlarma2=false;   // Alarma2: false:24h, true:12h PM-AM.
int reactibleAlarma2=0;     // Alarma1: reactibilitat: (0 un cop en data/hora/minut).
                // Alarma1: reactibilitat: (1 cada hora/minut).
                // Alarma1: reactibilitat: (2 cada en minuts).
////////////////////////////////// Alarma1: reactibilitat: (3 i 4 generador de señal de 1 minut).
//***********************************************************
byte LutBcdDec[128]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0X06,0x07,0x08,0x09,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x0A,0x0B,0x0C,0X0D,0X0E,0X0F,0X10,0X11,0X12,0X13,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x14,0x15,0x16,0X17,0X18,0X19,0X1A,0X1B,0X1C,0X1D,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x1E,0x1F,0x20,0X21,0X22,0X23,0X24,0X25,0X26,0X27,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x28,0x29,0x2A,0X2B,0X2C,0X2D,0X2E,0X2F,0X30,0X31,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x32,0x33,0x34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39,0X3A,0X3B,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x3C,0x3D,0x3F,0X40,0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
           0x47,0x48,0x49,0X4A,0X4B,0X4C,0X4D,0X4E,0X4F,0X50,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
//***********************************************************
byte LutDecBcd[64]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,
          0x16,0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,
          0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,
          0x48,0x49,0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x60,0x61,0x62,0x63};
//***********************************************************
byte AxM1[5]={0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b10000000};
byte AxM2[5]={0b00000000,0b00000000,0b00000000,0b10000000,0b10000000};
byte AxM3[5]={0b00000000,0b00000000,0b10000000,0b10000000,0b10000000};
byte AxM4[5]={0b00000000,0b10000000,0b10000000,0b10000000,0b10000000};
//***********************************************************
byte BoolByte (byte a, bool b)
{
if ((bool)b == true){return a;
           }
           else {return 0b00000000;
           }
   } 
//***********************************************************          
byte FastDecBcd(int num){
//  return LutDecBcd[num&&0x3f];
   return LutDecBcd[num];
  } 
//***********************************************************
byte FastBcdDec(int gg){
//  return LutBcdDec[gg&&0x7f];
   return LutBcdDec[gg];
} 
//***********************************************************
 void CodificarRtc()
   {
     DS3232_00=FastDecBcd(SegonsRtc&0x7f);
     DS3232_01=FastDecBcd(MinutsRtc&0x7f);
     DS3232_02=(FastDecBcd(HoraRtc&0x3f) | BoolByte(0b01000000,ModeAmpmRtc));
     DS3232_03=FastDecBcd(DiaSemRtc&0x07);
     DS3232_04=FastDecBcd(DiaMesRtc&0x3f);
     DS3232_05=FastDecBcd(MesRtc&0x1f);
     DS3232_06=FastDecBcd(AnyRtc&0x7f);
   }
 //***********************************************************   
 void DecodificarRtc()
   {
     SegonsRtc=FastBcdDec(DS3232_00&0x7f);
     MinutsRtc=FastBcdDec(DS3232_01&0x7f);
     HoraRtc=(FastBcdDec(DS3232_02&0x3f));
     DiaSemRtc=FastBcdDec(DS3232_03&0x07);
     DiaMesRtc=FastBcdDec(DS3232_04&0x3f);
     MesRtc=FastBcdDec(DS3232_05&0x1f);
     AnyRtc=FastBcdDec(DS3232_06&0x7f);
     z=z+1;
   }
 //***********************************************************   
 void DecodificarAlarma1()
   {
     DS3232_0A=FastBcdDec(DS3232_0A&0x3f);
     DS3232_09=FastBcdDec(DS3232_09&0x3f);
     DS3232_08=(FastBcdDec(DS3232_08&0x7f));
     DS3232_07=FastBcdDec(DS3232_07&0x7f);
    }
 //***********************************************************   
void codificarAlarma1()
{
    DS3232_07=(FastDecBcd(SegonsAlarma1 & 0x7f) | AxM1[reactibleAlarma1]);
    DS3232_08=(FastDecBcd(MinutsAlarma1 & 0x7f) | AxM2[reactibleAlarma1]);
    DS3232_09=(FastDecBcd(HoraAlarma1 & 0x3f) | AxM3[reactibleAlarma1] | BoolByte(0b01000000,ModeAmpmAlarma1));
    if (ModeDiaAlarma1==false){
    DS3232_0A=(FastDecBcd(DiaMesAlarma1 & 0x3f) | AxM4[reactibleAlarma1] | BoolByte(0b01000000,ModeDiaAlarma1));}
    else{DS3232_0A=(((FastDecBcd(DiaSemAlarma1& 0x07)) | AxM4[reactibleAlarma1]) | BoolByte(0b01000000,ModeDiaAlarma1));}     
}
//***********************************************************
void codificarAlarma2()
{
    DS3232_0B=((FastDecBcd(MinutsAlarma2& 0x7f)) | (AxM2[reactibleAlarma2]));
    DS3232_0C=(((FastDecBcd(HoraAlarma2& 0x3f)) | AxM3[reactibleAlarma2]) | BoolByte(0b01000000,ModeAmpmAlarma2));
    if (ModeDiaAlarma2==false){
    DS3232_0D=(((FastDecBcd(DiaMesAlarma2& 0x3f)) | AxM4[reactibleAlarma2]) | BoolByte(0b01000000,ModeDiaAlarma2));}
    else{DS3232_0D=(((FastDecBcd(DiaSemAlarma2& 0x07)) | AxM4[reactibleAlarma2]) | BoolByte(0b01000000,ModeDiaAlarma2));}     
}
//***********************************************************
void ficarAlm1DS3232(){
    codificarAlarma1();
    delay(100);
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x07);               // Adreça interna.
    Wire.send (DS3232_07);            // Segons.
    Wire.send (DS3232_08);            // Minuts.
    Wire.send (DS3232_09);            // Hora.
    Wire.send (DS3232_0A);            // Dia semanal/mensual.
    Wire.endTransmission();            // STOP.

    DS3232control=DS3232control | 0b00000100;   // Pin INT per alarmes (INTCN=1).
    DS3232control=DS3232control | 0b00000001;   // Habilita alarma_1 (A1IE=1) INT0 pin2 B.2.
    DS3232status=DS3232status & 0b11111110;    // Borra flag alarma1 (A1IF=0).

    delay(100);   
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x0E);               // Adreça interna.
    Wire.send (DS3232control);          // Byte de control.
    Wire.send (DS3232status);           // Byte de control/status.
    Wire.endTransmission();            // STOP.

    attachInterrupt(0,AtenAlarma,FALLING);    // Activada interrupció INT0 pin2 B.2. per nivell baix.
    }
 //***********************************************************   
void ficarAlm2DS3232(){
    codificarAlarma2();
    delay(100);
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x0B);               // Adreça interna.
    Wire.send (DS3232_0B);            // Minuts.
    Wire.send (DS3232_0C);            // Hora.
    Wire.send (DS3232_0D);            // Dia semanal/mensual.
    Wire.endTransmission();            // STOP.

    DS3232control=DS3232control | 0b00000100;   // Pin INT per alarmes (INTCN=1).
    DS3232control=DS3232control | 0b00000010;   // Habilita alarma_2 (A2IE=1) INT1 pin3 B.0.
    DS3232status=DS3232status & 0b11111101;    // Borra flag alarma1 (A2IF=0).

    delay(100);   
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x0E);               // Adreça interna.
    Wire.send (DS3232control);          // Byte de control.
    Wire.send (DS3232status);           // Byte de control/status.
    Wire.endTransmission();            // STOP.

    attachInterrupt(0,AtenAlarma,FALLING);    // Activada interrupció INT1 pin3 B.0. per nivell baix
    } 
//***********************************************************    
void FicarEnHoraDs3232(){
 CodificarRtc();
 Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);     // START + adreça periféric I2C.
 Wire.send(0x00);               // Adreça interna.
 Wire.send (DS3232_00);            // Segons.
 Wire.send (DS3232_01);            // Minuts.
 Wire.send (DS3232_02);            // Hora.
 Wire.send (DS3232_03);            // Dia de la setmana.
 Wire.send (DS3232_04);            // Dia del mes.
 Wire.send (DS3232_05);            // Mes.
 Wire.send (DS3232_06);            // Any.
 Wire.endTransmission();            // STOP.
 }
 //***********************************************************
void AtenAlarma()
    {restaurar_alarmes=!restaurar_alarmes;
    }
   
 //***********************************************************
 void ReactivarAlm1()
   {delay(100);                  // Obviable. Cortesia anterior op I2C.
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x0F);               // Adreça interna control/estat.
    Wire.endTransmission();            // STOP
    Wire.requestFrom(I2C_DS3232, 1);       // RESTART + @esclau +1byte + STOP 
    DS3232status=Wire.receive();         // Byte de control/estat.
    delay(100);                  // Obviable. Cortesia anterior op I2C.
    if ((DS3232status & 0b00000001) == 0b00000001){;// Flag alarma1=1? A1IF=1?
       Serial.println(" alarma 1 ");
       DS3232status=DS3232status & 0b11111110;    // Restaura flag alarma1 (A1IF=0).
       Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
       Wire.send(0x0F);               // Adreça interna.
       Wire.send (DS3232status);           // Byte de control/status.
       Wire.endTransmission();       // STOP. 
      }
     else {Serial.println(" no alarma 1 "); 
     } 
    }
 //***********************************************************
 void ReactivarAlm2()
   {delay(100);                  // Obviable. Cortesia anterior op I2C.
    Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
    Wire.send(0x0F);               // Adreça interna control/estat.
    Wire.endTransmission();            // STOP
    Wire.requestFrom(I2C_DS3232, 1);       // RESTART + @esclau +1byte + STOP 
    DS3232status=Wire.receive();         // Byte de control/estat.
    delay(100);                  // Obviable. Cortesia anterior op I2C. 
    if ((DS3232status & 0b00000010) == 0b00000010){;// Flag alarma1=1? A1IF=1?
      Serial.println(" alarma 2 ");
       DS3232status=DS3232status & 0b11111101;    // Restaura flag alarma1 (A1IF=0).
       Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
       Wire.send(0x0F);               // Adreça interna.
       Wire.send (DS3232status);           // Byte de control/status.
       Wire.endTransmission();       // STOP. 
      }
    else {Serial.println(" no alarma 2 "); 
     }  
    }
 //***********************************************************
void AraAvuiDs3232(){
    delay(100); 
 Wire.beginTransmission(I2C_DS3232);      // START + adreça periféric I2C.
  Wire.send(0x00);               // Adreça interna
  Wire.endTransmission();            // STOP
  Wire.requestFrom(I2C_DS3232, 16);       // RESTART + @esclau +7bytes + STOP 
  DS3232_00=Wire.receive();           // Segons.
  DS3232_01=Wire.receive();           // Minuts
  DS3232_02=Wire.receive();           // Hora
  DS3232_03=Wire.receive();           // Dia de la setmana
  DS3232_04=Wire.receive();           // Dia del mes
  DS3232_05=Wire.receive();           // Mes
  DS3232_06=Wire.receive();           // Any
  DS3232_07=Wire.receive();           // ALARMA_1 TEST
  DS3232_08=Wire.receive();           // ALARMA_1 TEST 
  DS3232_09=Wire.receive();           // ALARMA_1 TEST
  DS3232_0A=Wire.receive();           // ALARMA_1 TEST 
  DS3232_0B=Wire.receive();           // ALARMA_2 TEST 
  DS3232_0C=Wire.receive();           // ALARMA_2 TEST
  DS3232_0D=Wire.receive();           // ALARMA_2 TEST 
  DS3232control=Wire.receive();         // CONTROL TEST
  DS3232status=Wire.receive();         // STATUS TEST   
  DecodificarRtc();
//  DecodificarAlarma1();
  Serial.print("num:");
  Serial.print(z, DEC);  
  Serial.print("  ");
  Serial.print(HoraRtc, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(MinutsRtc, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(SegonsRtc, DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(DiaMesRtc, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(MesRtc, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(AnyRtc, DEC);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(DS3232control, DEC);
  Serial.print("   ");
  Serial.print(DS3232status, DEC);
  Serial.print("  a");
  Serial.print(DS3232_07, DEC);
  Serial.print(" a");
  Serial.print(DS3232_08, DEC);
  Serial.print(" a");  
  Serial.print(DS3232_09, DEC);
  Serial.print(" a");
  Serial.print(DS3232_0A, DEC);
  Serial.print(" b");
  Serial.print(DS3232_0B, DEC);
  Serial.print(" b"); 
  Serial.print(DS3232_0C, DEC);
  Serial.print(" b"); 
  Serial.print(DS3232_0D, DEC);
  Serial.print("   ");   
  Serial.print(DS3232Msb, DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(DS3232Lsb, DEC);
  Serial.print("\n"); 
}
//***********************************************************
void setup() {
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 FicarEnHoraDs3232();
 ficarAlm1DS3232(); 
 ficarAlm2DS3232(); 
 Serial.print("\nCICLE  HORA  DATA  control  status    ALARMES   \n");
}
//***********************************************************
void loop() {
   AraAvuiDs3232();                // LLegeix data-hora.
   if ((bool)restaurar_alarmes == true) {     // Semafor. true-> cal restaurar.
                      restaurar_alarmes=!restaurar_alarmes;
                      ReactivarAlm1();
                      ReactivarAlm2();
                      }
   delay(850);                  // Espera.
}
//***********************************************************
//********lleonardgarcía********http://www.fadishop.eu*******
//***********************************************************